Kontakt

Verksamhetschef
Adam Jernberg
0171-39728

Sjuksköterskor
Annethe Nevelius, Ann-Marie Pilö och Kenneth Ångström
Tfn: 0171-39728, kl. 07:00-16:00 mån-fred

Så arbetar vi

Vi är angelägna att den enskilde möts av engagerad och kunnig personal som med ödmjukhet och respekt strävar efter att skapa meningsfullhet och livskvalité i vardagen med utgångspunkt från att varje människa är unik.

Vi vill att utifrån de enskildes behov, önskemål och förutsättningar ge en värdig och trygg vård och omsorg.

I Victum Omsorg utgår vi ifrån vår värdegrund och arbetar med det hälsoinriktade synsättet som bas för en personcentrerad omvårdnad i verksamheten. Genom detta synsätt läggs grunden till en hälsofrämjande vård och omsorg.

Vi lägger stor vikt vid teamsamverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal. Vi arbetar tillsammans med den boende och anhöriga/närstående för att planera insatserna utifrån ett helhetsperspektiv och uppmuntra friskfaktorer.

KONTAKTMANNASKAP

Varje boende får en kontaktman utsedd och vid inflyttningen upprättas en genomförandeplan med syfte att föra fram vilken hjälp och stöd man upplever man har behov av samt hur och när man vill ha denna utförd. Kontaktmannen har ansvar för att genomförandeplanen följs upp regelbundet.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Den enskilde skall vara delaktig och ha inflytande över alla beslut som rör henne/honom och en viktig princip är att den enskilde alltid skall ges egenmakt och egenansvar. Personalen utgår från att det är den enskildes önskemål och vilja som skall beaktas och att tilltro sätts till den enskildes förmåga att kunna vara delaktig och ha inflytande.

MAT OCH VÄLBEFINNANDE

Maten har stor betydelse för oss genom hela livet och det är för många högtidspunkter under dagen. Maten på våra boende skall självklart vara vällagad, god och näringsrik med bra råvaror. Måltidssituationen skall vara lugn med trivsamma samtal så att måltiderna blir en samvaro att se fram emot.

MENINGSFULL VARDAG – STIMULERANDE MILJÖ

Aktiviteter under dagen skall utgå från den enskildes intresse, förmåga och önskemål och kan ske såväl enskilt som i gupp. Utbudet kan vara allt från att delta i vardagliga sysslor till musik, spel, promenader och utflykter. Anhöriga är alltid välkomna att delta i de aktiviteter eller arrangemang som anordnas.

ANHÖRIGA

Anhöriga och närstående är viktiga för den enskilde men också för oss för att utforma och utveckla äldreomsorgen. Vi är därför angelägna att skapa förutsättningar för en relation där synpunkter och idéer kommer verksamheten till godo.

BEVARA DET FRISKA

Sjukgymnast och arbetsterapeut besöker våra boende varje vecka för att handleda medarbetare i ett rehabiliterande förhållningssätt samt utprova tekniska hjälpmedel när detta behövs.

SJUKSKÖTERSKA

Sjuksköterska finns på våra boende tillgänglig under hela dygnet.

MAT

På Orion planerar vi matsedeln utifrån säsong och boendes önskemål. Vi får färdiglagad mat till boendet som vi själva kompletterar med tillbehör som potatis, ris, pasta, sallad och grönsaker. Varje avdelning har sin egen meny och den finns alltid anslagen på avdelningen, väl synlig i matrummet. Vi tillagar själva efterrätter och vi bakar ofta till eftermiddagsfikat.